Open Invitation to Participate at the 3rd CommonsFest 2015

Commonsfest_call

 

For English scroll down

Τριτο Φεστιβαλ των Κοινων. Commonsfest. Ανοιχτο καλεσμα συμμετοχης.

 

Η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ των Κοινών, CommonsFest 2015, απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε πρόσωπα, κοινότητες και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διαχείριση και υπεράσπιση των Κοινών να συμμετάσχουν στο 3ο Φεστιβάλ των Κοινών που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαίου 2015 στην Αθήνα.

Το Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest) ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία από το Ηράκλειο της Κρήτης και έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο επιτυχημένες διοργανώσεις που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας των Κοινών. Η φιλοσοφία των κοινών, ευρύτατα διαδεδομένη στις κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού και του ανοικτού σχεδιασμού, επεκτείνεται σήμερα με ταχύτητα σχεδόν σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα Κοινά, αποτελούν συστήματα διακυβέρνησης όλων αυτών που κληρονομήσαμε ή παράγουμε μαζί. Συνιστούν πρακτικά παραδείγματα συνεργασίας και συμμετοχής για τη διαχείριση διαφορετικών πόρων ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες και το ευ ζην πέρα από το κράτος και την αγορά.

Το Φεστιβάλ των Κοινών δείχνει το δρόμο να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε μέσα στον κόσμο που θέλουμε να ξεπεράσουμε!

Στο 3ο Φεστιβάλ των Κοινών θα παρουσιαστούν οι πρακτικές, οι εμπειρίες και τα τεχνήματα κοινοτήτων και θα συζητηθεί η επέκταση των Κοινών σαν ένα βιώσιμο υπόδειγμα κάλυψης των ανθρώπινων αναγκών. Θα ανιχνευθούν οι συνέργειες και θα επιδιωχθεί η ενίσχυση της δικτύωσης της κοινής παραγωγής ανάμεσα στις κοινότητες, τα κοινωνικά κινήματα και τους αναδυόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης των Κοινών. Ενδεικτικοί τομείς της θεματολογίας του φεστιβάλ των Κοινών είναι:

 • Ελεύθερο λογισμικό και ανοικτό υλικό
 • Κοινά γνώσης και πολιτισμού / Τέχνες
 • Αστικός δημόσιος χώρος
 • Τηλεπικοινωνίες – το ραδιόφασμα σαν Κοινό / – Κοινά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (βλ. Community Wireless/Fiber Networks)
 • Ενέργεια
 • Μετακίνηση και μεταφορές
 • Νερό, δάσος, γη, αιγιαλός, ατμόσφαιρα (Φυσικά Κοινά)
 • Βιοποικιλότητα
 • Γεωργία και εξασφάλιση τροφής
 • Εργασία
 • Το νόμισμα σαν Κοινό
 • Προσανατολισμένοι στα Κοινά συνεταιρισμοί και δομές αλληλέγγυας οικονομίας
 • Κοινωνικά κινήματα προσανατολισμένα στην δημιουργία και φροντίδα των Κοινών
 • Φυσική δομηση
 • Υγεία
 • Οικιακη οικονομια

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι να βοηθήσουν στην διοργάνωση ή να συμμετάσχουν με παρουσιάσεις, εργαστήρια, δρώμενα, καλλιτεχνικές δημιουργίες ή διοργάνωση προβολών, καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής.

Παρακαλούμε οι προτάσεις να υποβληθούν μέχρι τις 5 Μαρτίου επικαιροποίηση: επέκταση της προθεσμίας ως τις 20 Μαρτίου 2015.

Όποιοι επιθυμούν να συμμετέχουν πιο δραστήρια στις συζητήσεις γύρω από το φεστιβάλ και τα κοινά γενικότερα μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης http://community.commoners.gr.

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή στο info.ath (στο) commonsfest (τελεία) info

 

Open Invitation to Participate at the 3rd CommonsFest 2015

 

The organisatory committee of CommonsFest 2015 addresses an open invitation to individuals, communities and collectives engaged in the production, management and defense of the commons to participate in the 3rd CommonsFest to be held in Athens, from May 15 to 17, 2015.

Born in Heraklion, Crete, CommonsFest already has to his credit two successful events that attracted the interest of the international community. The philosophy of the commons, which is widespread in the free software and open design communities, today rapidly expands in almost all aspects of human activity. Commons are governance systems of all those things we have co-inherited and/or produce together. They constitute practical examples of cooperation and participation for the management of divergent resources to meet our human needs and well-being beyond the state and market.

CommonsFest shows the way to create the world we want in the world we want to overcome!

In our 3rd CommonsFest a wealth of practices, experiences and artifacts of commons’ communities will be presented and the expansion of the commons will be discussed as a viable model of meeting human needs. We will jointly detect for synergies to strengthen the networking of joint projects between communities, social movements and emerging social economy actors towards the empowerment of the commons. The Festival will feature the following indicative areas of interest :

 • Free software and open hardware
 • Knowledge and cultural commons
 • Urban public space
 • Communications & radio spectrum as a commons
 • Energy
 • Transport
 • Water, forests, land, beaches, air (natural commons)
 • Biodiversity
 • Agriculture and food production
 • Labour
 • Currency as a commons
 • Commons orientated cooperatives solidarity economy structures
 • Commons’ movements
 • Natural construction
 • Health

Proposals for participation :

All parties interested in helping to co-organize the Festival or participate with presentations, workshops, events, artistic creations or screenings, are invited to complete the participation form [1]. We kindly request for any proposals to be submitted until March 5th update: until March 20th, 2015.

Communication with the organizing Committee: info.ath (at) commonsfest (dot) info.

Update: 18/02/2015, 23:06
[1]: We have not yet decided wether we will accept presentations in English, due to technical reasons. We are working towards ensuring interpretation for the days of the festival, in order to be able to accommodate English-speaking presentations.